Tarieven

Vaste kosten voor Vermogensbeheer en Beleggingsadvies

Met ingang van 1 januari 2013 geldt een vaste beheer- of adviesfee van maximaal 0,8% (ex. BTW) over de omvang van uw vermogen. Plus een eventueel variabel deel zoals hieronder beschreven.  

Variabele beheer/advieskosten 

Van Amstberg Capital Management rekent naast de 0,8% (ex. BTW) een additionele performance fee van 10% (ex. BTW) indien en voor zover:

  • het netto* rendement meer dan 4% bedraagt; en
  • tot een maximum van 12% netto rendement.

* netto: na aftrek van alle mogelijke kosten zoals onderstaande transactiekosten, bewaarloon en fees. 

Rekenvoorbeeld: Bij een netto rendement van bijvoorbeeld 6% bedraagt de performance fee: (6% - 4%) x 10% = 0,2%. Bij een rendement van 6% betaalt u dus in totaal over dat jaar 0,8% + 0,2% = 1% (ex. BTW). Dat is in lijn met de 1 tot  1,5% die de AFM als een passende beloning beschouwd.    

Transactiekosten en kosten depotbank

Van Amstberg Capital Management ontvangt géén retourprovisie. Vanaf 1 januari 2018 hanteren wij voor alle kosten die de depotbank in rekening brengt, een all-in fee van 0,2% (0,15%  bij portefeuilles met een vermogen van meer dan 1 mln) over het belegde vermogen. Hierbij geldt een minimumbedrag aan fee van € 200.  Voor een specificatie van alle kosten die u aan onze depotbank betaalt verwijzen wij u naar de bijlage.

Indicatie totale kosten vermogensbeheer

Naast de kosten die Van Amstberg u rechtstreeks in rekening brengt voor het beheer  van uw portefeuille en de kosten die onze depotbank u in rekening brengt voor haar dienstverlening( alle administratieve handelingen en transactiekosten ), worden er ook kosten doorberekend die niet direct zichtbaar zijn. Dit zijn met name de kosten die beleggingsfondsen u indirect berekenen. Om u een goed inzicht te geven in de totale kosten, die gemoeid zijn met uw portefeuille hebben wij onderstaand overzicht gemaakt. Hierbij zijn wij uitgegaan van een beleggingsportefeuille met een Behoedzaam beleggersprofiel, dat bij ons kantoor het meeste wordt gehanteerd.

Bekijk voorbeeldberekening

Bekijk hier een voorbeeldberekening kosten bij een portefeuillegrootte van € 250.000

Toelichting kosten

Bij de kosten die beleggingsfondsen en indextrackers u in rekening brengen gaat het om de managementfee, de marketingkosten, vergunningen, belastingen, en de bewaarvergoeding. Niet inbegrepen zijn de toe- en uitredingskosten van de participanten.

Verantwoording van het portefeuillerendement

Voor de goede orde vermelden wij dat het door Van Amstberg gerapporteerde rendement te allen tijde het netto rendement betreft, dus na aftrek van alle mogelijke kosten.

Invloed van kosten op het rendement

In de voorbeeldberekening is aan het einde een grafiek opgenomen. Hierin ziet u de invloed die kosten hebben op het rendement. De blauwe lijn is de ontwikkeling van de waarde van een belegging over een periode van 10 jaar indien een bedrag van € 250.000,- aangroeit met 5% per jaar.

De oranje lijn is de ontwikkeling van dit vermogen indien het netto rendement na kosten 3,46% bedraagt.

 

Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan