Vragen en antwoorden m.b.t. het Beleggingsbeleid

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder, vermogensadviseur of – beheerder om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming? Samen met de AFM heeft de financiële sector een vragenlijst (deze consumentenbrief) opgesteld. Onderstaand treft u deze vragen aan en de antwoorden van Van Amstberg Capital Management.

Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere dienstverleners?

Antwoord:

Bij Van Amstberg Capital Management  streven wij naar een rendement op uw beleggingen in combinatie met een zo laag mogelijk risico. Om dit te realiseren hanteren wij voor ons vermogensbeheer en -advies een actief en dynamisch beleggingsbeleid. Door een goede en ruime, mondiale, spreiding over verschillende beleggingscategorieën (o.a. aandelen, obligaties en liquiditeiten) toe te passen en door een goede spreiding  over verschillende sectoren in te vullen is het mogelijk over rendements- dan wel risicobronnen het beleggingsrisico van een portefeuille te verlagen. Wij koppelen de toegepaste spreiding aan onze visie op de financiële markten waarin wij beleggen. Uw vermogensbeheerder of beleggingsadviseur beslist  mee over de beleggingskeuzes bij Van Amstberg Capital Management. U staat in direct contact met uw adviseur die uw persoonlijke situatie kent en die zorgt voor de invulling op maat van uw beleggingsportefeuille.

 

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?

Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

Antwoord:

Het beleggingsbeleid bij Van Amstberg Capital Management is gebaseerd op de

Top Down benadering. De keuze voor de Top Down benadering is gebaseerd op historisch onderzoek waaruit is gebleken dat de uiteindelijke performance maar ook het risico van de portefeuille voornamelijk beïnvloedt wordt door de Asset Allocatie (voor 60 %), spreiding over sectoren, regio’s en valuta (voor 25 %) en titelselectie aandelen en obligaties ( voor 15 %). Binnen de vijf risicoprofielen van Van Amstberg Capital Management wordt een lange termijn strategische weging aangebracht gebaseerd op fundamentele analyse, marktgevoel en daar waar nodig op  technische analyse.

De eerste keuze in de Top Down  benadering:  

Asset Allocatie
De verdeling over aandelen, obligaties en liquiditeiten/deposito is de eerste keuze. Deze weegt tevens het zwaarst op het te behalen rendement en de risicokarakteristieken van de portefeuille. Of meer risico met aandelen voor een hoger verwacht rendement of de veiligheid van obligaties of liquiditeiten.

De tweede keuze in de Top Down benadering:

Sectoren, regio’s en valuta
Welke sectoren zijn in opmars en in welke sectoren zijn de vooruitzichten minder rooskleuring. Voor het aandelenbeleid gaat Van Amstberg  Capital Management onder meer uit van verdergaande globalisering en toegenomen mobiliteit van internationale kapitaalstromen waardoor regionale factoren meer en meer ondergeschikt raken aan factoren die specifiek zijn voor een bepaalde bedrijfstak.

De Derde keuze in de Top Down benadering:

Keuze van het instrument
Individuele aandelen, obligaties of andere beleggingsinstrumenten. En welke debiteuren en bedrijven. Bedrijven worden beoordeeld op marktleiderschap, management, innovatievermogen, groeipotentieel en de aandeelhouderswaarde die het bedrijf creëert. Voor vastrentende waarden wordt voornamelijk gekozen voor leningen uitgegeven in Euro’s  van eersteklas debiteuren.

Bovengenoemde 3 keuzes vinden plaats aan de hand van fundamentele economische en markttechnische criteria binnen de randvoorwaarden die passen bij het profiel van de belegger. (Strategische Asset Allocatie). Door middel van actief beleid – Tactische Asset Allocatie- wordt getracht om binnen een horizon van 12 tot 18 maanden een betere risico/rendement verhouding te realiseren ten opzichte van de strategische portefeuilleverdeling. Dit doen wij d.m.v. het onder- en overwegen van de verschillende asset-klassen binnen de risicoprofielen aangegeven bandbreedte.

Vanuit onze visie op de macro-economische ontwikkelingen op de mondiale financiële markten ontwikkeld Van Amstberg Capital Management  haar tactische visie ten aanzien van het over- en onderwegen van beleggingscategorieën, regio’s en instrumenten. Vanuit het oogpunt van risicomanagement zijn binnen de vijf risicoprofielen van Van Amstberg Capital Management  per asset-klasse maximale wegingen geformuleerd.

De selectie van de beleggingsinstrumenten die Van Amstberg Capital Management gebruikt geschiedt aan de hand van een aantal vaste criteria. De instrumenten moeten een toegevoegde waarde opleveren voor de klant. Kenmerken van de gekozen instrumenten die hierbij van belang zijn: Track Record, Kostenstructuur, Liquiditeit/Grootte, Tegenpartijrisico, Risicobeheer, Reputatie Management.  Van Amstberg Capital Management kan, om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de financiële markten, ook kiezen om voor u te beleggen in breed gespreide index-fondsen en index-trackers.  Hiermee kan actief worden omgegaan met de onder- en overweging binnen de tactische asset allocatie.  Wanneer specifieke sectoren of regio’s de voorkeur krijgen zal gekozen worden voor ETF’s en beleggingsfondsen die voldoen aan de door Van Amstberg Capital Management gehanteerde criteria.

Bij de  selectie van individuele titels binnen de asset-klasse aandelen ligt de nadruk op de zgn. Blue Chips, waarbij o.a. dividendhistorie en andere financiële ratio’s  een belangrijke rol spelen. Naast onze eigen “knowhow” maken wij gebruik van de publicaties van onze depotbank alsmede toonaangevende effectenhuizen en financiële instellingen. Van Amstberg Capital Management heeft toegang tot de research van  verschillende Europese en Amerikaanse effectenhuizen. Bij de aankoopbeslissing kan timing op basis van technische analyse worden meegewogen.

Binnen het risicomijdende deel van de portefeuille (onder andere obligaties) is kwaliteit belangrijker dan het genereren van rendement door het nemen van risico. Het risicomijdende deel van de portefeuille heeft een tweetal doelen. Traditioneel is het genereren van een vast inkomen van groot belang. Daarnaast is het zeker stellen van het vermogen een belangrijke factor. Kwaliteitsobligaties kunnen als veilige haven dienen bij een marktcorrectie van risicovolle beleggingen. Naast individuele obligaties kunnen ook andere vormen van risicomijdende beleggingen, zoals bijvoorbeeld Exchange Traded Funds (ETF’s)  obligatiefondsen, worden opgenomen in de beleggingsportefeuilles.

Dagelijks worden de ontwikkelingen op de financiële markten uitgebreid besproken en geanalyseerd binnen Van Amstberg Capital Management. Hierdoor is het mogelijk om alert te kunnen anticiperen op de grilligheden van de financiële markten van vandaag de dag. De langjarige ervaring van de beheerders en adviseurs komt daarbij goed van pas alsmede de dagelijkse stroom aan informatie van internationale effectenhuizen en denktanks. Door  het dagelijks “vergaderen”, het bespreken van de ontwikkelingen op de financiële markten, en daar vervolgens ook naar te handelen indien nodig, wordt voorkomen dat belangrijke beslissingen ten aanzien van de onder- of overweging van de asset-klassen afhankelijk  worden van een nog te  houden  periodieke ( wekelijks/maandelijks)  beleggingsvergadering.  Van Amstberg Capital Management is uitdrukkelijk van mening dat de dynamiek op de   financiële markten mondiaal een dagelijkse beoordeling van de samenstelling van uw portefeuille vergt. Uw eigen beheerder/ adviseur vertaalt vervolgens de  besluiten op maat naar uw portefeuille en deze zullen in uw persoonlijk dossier worden weggeschreven indien toegepast.

 

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd?

Antwoord:

Van Amstberg Capital Management belegt wereldwijd in financiële instrumenten. In de vorige vraag is hier al summier  op ingegaan. Aangezien de klant centraal staat en wij performance en maatwerk willen leveren, worden niet snel op voorhand zaken uitgesloten.

In aanvang hanteert Van Amstberg Capital Management de volgende Selectie financiële instrumenten:

Aandelen mondiaal: individuele aandelen, beleggingsfondsen, trackers (Exchange Traded Funds, zowel actief als passief gemanaged) met een goede spreiding over verschillende sectoren.
Obligaties mondiaal: individuele obligatieleningen, beleggingsfondsen, trackers (Exchange Traded Funds, zowel actief als passief gemaneged). Voornamelijk zal gekozen worden Investment Grade obligatiebeleggingen. Minimale Rating BBB.
Liquiditeiten: beleggersdeposito Theodoor Gilissen, rekening-courant Theodoor Gilissen, Spaarrekening huisbank van de klant, Geldmarktfondsen.

Naar welke criteria wordt onder andere gekeken bij de keuze van de bovengenoemde financiële instrumenten?

De instrumenten moeten een toegevoegde waarde opleveren voor de klant. Kenmerken van de gekozen instrumenten die hierbij in ieder geval van belang zijn:

 1. Track Record
 2. Kostenstructuur
 3. Liquiditeit
 4. Tegenpartijrisico
 5. Risicobeheer
 6. management 

Van Amstberg Capital Management investeert niet direct in onroerend goed of private equity. Beleggen met geleend geld komt ook niet voor in ons pallet. Derivaten kunnen worden gebruikt ter afdekking van risico’s of om extra rendement te genereren. Het “schrijven” van put-opties en het “schrijven” van ongedekte call-opties doet Van Amstberg Capital Management niet. Van Amstberg Capital Management belegt niet in future’s.

 

Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?

Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

Antwoord:

Bij de opbouw van de beleggingsportefeuille bij Van Amstberg Capital Management wordt de beleggingsvisie gecombineerd met de uitgangspunten en afspraken die met een individuele cliënt worden gemaakt. Ieder risicoprofiel kent een strategische (= lange termijn) asset allocatie. Deze allocatie combineert posities in categorieën als aandelen , obligaties, liquiditeiten. Met de tactische allocatie wordt actief de visie  tot uitdrukking gebracht. Daarbij zijn er limieten over de mate waarin de tactische allocatie af kan wijken van de strategische allocatie.

Strategische Asset Allocatie profielen Van Amstberg Capital Management B.V. (data: mei 2015)

Bij afwijking van de strategische asset-allocatie zullen wij binnen onderstaande bandbreedtes blijven:

De vastrentende belegger

De portefeuille is opgebouwd uit vastrentende waarden. Hierop behaalt de klant naar verwachting een rendement dat over meerdere jaren gemeten hoger ligt dan het rendement op spaardeposito’s over dezelfde periode. Genereren van inkomsten uit de beleggingsportefeuille staat voor de vastrentende belegger voorop. Bij de keuze van leningen stelt de klant hoge eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur.

 1. Aandelen        0 %
 2. Obligaties       90 %    (minimaal 80 % / maximaal 100 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 % / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De defensieve belegger

Een stabiel, maar relatief laag beleggingsresultaat vindt de klant als defensieve belegger belangrijker dan sterke fluctuaties in de waarde zijn portefeuille. Het grootste gedeelte van de portefeuille bestaat daarom uit vastrentende waarden. Bij de keuze van leningen stelt de klant hoge eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur. Een beperkt deel van de portefeuille belegt de klant in aandelen. Bij de invulling van de aandelenportefeuille let de klantadviseur op een brede spreiding over verschillende sectoren en de bewezen kwaliteit van de bedrijven c.q. fondsen waarin belegt wordt.

 1. Aandelen        30 %    ( minimaal 10 % / maximaal 50 %)
 2. Obligaties       60 %    ( minimaal 40 % / maximaal 80 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 20 % )
  Liquiditeiten

De behoedzame belegger

De behoedzame belegger kent de voor- en nadelen van de verschillende beleggingscategorieën. De portefeuille kenmerkt zich door een evenwichtige verdeling tussen aandelen en vastrentende waarden. Bij de invulling van de aandelenportefeuille wordt gelet op een brede spreiding over verschillende sectoren en de bewezen kwaliteit van de bedrijven waarin belegt wordt. Bij de keuze van leningen worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de debiteur.

 1. Aandelen        50 %    ( minimaal 30 % / maximaal 70 %)
 2. Obligaties       40 %    ( minimaal 20 % / maximaal 60 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De klassieke belegger

De klassieke belegger is een actieve belegger die bereid is een bepaalde mate van risico te nemen, maar gaat daarbij niet tot het uiterste. De portefeuille speelt in op de dynamiek van de financiële markten. Het belangrijkste deel van de portefeuille is in aandelen belegd wat naar verwachting over meerdere jaren gemeten een hoger rendement zal opleveren. Het accent in de portefeuille ligt op aandelen en obligaties die zorgvuldig worden geselecteerd op kwaliteitscriteria en trackrecord.

 1. Aandelen        70 %    ( minimaal 50 % / maximaal 90 %)
 2. Obligaties       20 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 40 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De offensieve belegger

De doelstelling van de offensieve belegger is duidelijk gericht op het behalen van vermogensgroei over een langere periode. Korte termijn fluctuaties in de waarde van het vermogen maken geen overdreven emoties los bij de belegger. De portefeuille kenmerkt zich door een vermogensverdeling die volledig is ingevuld met aandelen, aangezien deze op lange termijn hebben bewezen het hoogste rendement te geven. De belegger heeft ruime ervaring met beleggen, kent de risico’s en is bereid deze te accepteren.

 1. Aandelen        90 %    ( minimaal 70 % / maximaal 110 %)
 2. Obligaties       0  %   
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal 0 %/ maximaal 30% )
  Liquiditeiten

De Tactische Asset-allocatie beslissing wordt dus o.a. beoordeeld op basis van:

 1. Economisch scenario (macro-economische data zoals leading indicators etc.)
 2. Rente-evolutie en inflatie-ontwikkeling
 3. Relatieve waardering van aandelen t.o.v. obligaties (yield ratio o.a.)
 4. Earnings- en koersmomentum

Daarnaast zijn er verschillende overige beperkingen, bijvoorbeeld dat voldoende spreiding in de portefeuilles wordt aangebracht, of dat bepaalde beleggingen, die wij niet geschikt achten voor particuliere beleggers, niet worden aangekocht.

Wij dekken het valutarisico in de portefeuilles niet structureel af. De aandelen waarin wij beleggen zijn zelf vaak wereldwijd gespreid en de valuta heeft dan in belangrijke mate het karakter van rekeneenheid. De nadruk in de obligatieportefeuilles ligt sterk op het beleggen in obligaties met minimale zgn. ” Investment Grade” rating (minimaal BBB) afgegeven door de belangrijke ratings-agencies in de wereld.

Het verschil in opbouw tussen een beheer- en adviesportefeuille ligt voornamelijk in de rol van de cliënt zelf. In het geval van vermogensbeheer heeft Van Amstberg Capital Management het mandaat om zelf, dus zonder ruggespraak, in de portefeuille te muteren. Bij advies geschieden mutaties in overleg. Zowel cliënt als adviseur komen met ideeën, waarbij het uiteindelijk de cliënt is die finaal beslist.

 

Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico's: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?

Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Antwoord:

Belangrijke variabelen bij een risico/ rendementsafweging , ten grondslag liggend aan het samenstellen van een beleggingsportefeuille, zijn o.a. het beginvermogen, het doelvermogen, de beleggingshorizon, de stortingen en onttrekkingen, de verwachte rendementen en het risico. Ook de afweging tussen sparen en beleggen komt daarbij aan de orde. De verwachte rendementen die wij hanteren, zijn gebaseerd op de verwachtingen die toonaangevende financiële instellingen afgeven voor de verschillende asset-klassen voor de toekomst op middellange termijn. Risico wordt gemeten met behulp van standaarddeviaties (fluctuaties in de beleggingsrendementen) die de gedragstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten samen met de Nederlandse Vereniging van Beleggings Analisten (VBA) adviseert te gebruiken.  Van Amstberg Capital Management hanteert de “VBA risicostandaarden beleggingen 2015”.

De risicostandaarden van de Autoriteit Financiële Markten/VBA  worden visueel weergegeven d.m.v. de  “AFM Risicowijzer” en zijn gebaseerd op het risico  en de onderlinge correlatie van de verschillende beleggingscategorieën op basis van historische data met als startdatum 1999.  Vrij vertaald, de risicowijzer van de AFM kijkt naar de beweeglijkheid van beleggingsrendementen in het verleden, gecorrigeerd voor de risicoreductie door diversificatie over verschillende beleggingsinstrumenten. De risicowijzer van de AFM wordt informatief gehanteerd.

AFM-Risicowijzer behorend bij de risicoprofielen van Van Amstberg Capital Management.

Vastrentend Defensief Defensief Klassiek Offensief
Vastrentend Defensief Behoedzaam Klassiek Offensief

 

Bij iedere afweging met betrekking tot het nemen van een beslissing een bepaalde investering binnen de beleggingsportefeuille te doen zal het te verwachten rendement na kosten op moeten wegen tegenover het risico dat met die beoogde investering gelopen zal worden.

Gehanteerde Expected returns:

 

      

Expected returns

 
   

Van Amstberg Cap.

 
   

2014-2018

 
       

Inflatie

 

2,00%

 
       

liquiditeiten/deposito's

 

0,75%

 
       

Investment-grade overheidsobligaties

 

1,00%

 
       

Investment-grade bedrijfsobligaties

 

2,00%

 
       

Obligaties opkomende markten

 

4,00%

 
       

High-Yield obligaties

 

4,00%

 
       

Private Equity

 

6,75%

 
       

Grondstoffen

 

4,00%

 
       

Aandelen ontwikkelde markten

 

7,25%

 
       

Aandelen opkomende markten

 

7,75%

 
       

Beursgenoteerd vastgoed

 

5,25%

 
 

Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

Antwoord:

U staat als cliënt centraal bij Van Amstberg Capital Management. Wanneer u een specifiek doel heeft aangegeven, bijvoorbeeld, u wilt over 15 jaar met pensioen en heeft daar een berekend doelvermogen voor nodig, dan zult u moeten kunnen beoordelen of de behaalde resultaten door Van Amstberg Capital Management het bereiken van dit gestelde doel mogelijk zullen maken en of u samen met ons op de goede weg bent.  Jaarlijks evalueren wij met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met de doelstelling die u heeft geformuleerd. Moeten er aanpassingen in de beleggingsstrategie worden aangebracht?  Moet de doelstelling aangepast worden? Ook wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden hebben daar invloed op.

Vervolgens beoordelen we of de selectie van de beleggingsinstrumenten die we opgenomen hebben in uw portefeuille aangepast dient te worden. Kortom, Van Amstberg Capital Management  zal moeten aantonen dat er (over een reeks van jaren) toegevoegde waarde wordt geleverd.

Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt u een rapportage met daarin een overzicht van de resultaten van uw beleggingsportefeuille en de performance van de verschillende aandelenbeurzen, obligatiemarkten en andere markten. Ook kunt u uw portefeuille dagelijks inzien via onze internet-portal. Dit geeft u als cliënt volledig inzicht in de performance van de portefeuille in relatie tot de ontwikkelingen op de financiële markten.  

 
Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan