Zekerheden

Bescherming persoonsgegevens

Privacy Statement mei 2018

Van Amstberg Capital Management B.V. hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Van Amstberg Capital Management B.V. omgaat met uw persoonsgegevens.

Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Van Amstberg Capital Management B.V. houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bekijk hier de gehele privacy statement

 

 

Wet op het financieel toezicht

  • Van Amstberg Capital Management treedt uitsluitend op als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder en is hiervoor in het bezit van de benodigde vergunningen van de autoriteit financiële markten (AFM) in het kader van de Wet op het financieel Toezicht.
  • Van Amstberg Capital Management deponeert en publiceert haar jaarcijfers eenmaal per jaar bij de Kamer van Koophandel. Via website www.kvk.nl kunt u bij “Zoeken in Handelsregister” en door invulling van “Amstberg” en “Hilversum” onze verkorte jaarcijfers opvragen. onze jaarcijfers zijn voorzien van een accountantsverklaring.
  • Van Amstberg Capital Management dient tevens te voldoen aan minimale vermogenseisen. Deze eisen worden bepaald en elk kwartaal getoetst door de nederlandse Bank. op basis van de normering van De nederlandse Bank is sprake van ruim voldoende eigen vermogen.
  • Van Amstberg Capital Management mag geen eigen handelsposities innemen en handelt uitsluitend voor rekening en risico van haar relaties. Het bewaken van werkprocessen en beheersrisico’s is een doorlopende activiteit.
 

Dutch Securities Institute

Alle effectenspecialisten van Van Amstberg Capital Management zijn gecertificeerd en derhalve geregistreerd  bij het Dutch Securities Institute (www.stichting-dsi.nl).
DSI heeft tot doel de integriteit en deskundigheid in de effectenbranche te bevorderen en te bewaken.

 

Beleggersprofiel

Van Amstberg Capital Management werkt met vijf zogenaamde beleggersprofielen. Het afgesproken beleggersprofiel is het uitgangspunt voor de verdeling van de portefeuille over de verschillende asset-klassen (aandelen, obligaties, deposito's/liquiditeiten en vastgoed). Het profiel komt tot stand na een uitgebreide inventarisatie en zal jaarlijks in een revisiegesprek opnieuw worden getoetst aan de actualiteit. Het beleggersprofiel wordt schriftelijk bevestigd.

 

Uw geld en effecten worden gestald bij depotbank InsingerGilissen

Voor de afwikkeling van onze diensten (effectenbewaargeving en orderafhandeling) wordt (verplicht) gebruik gemaakt van depotbank InsingerGilissen www.insingergilissen/services

Belangrijk voor u als klant bij InsingerGilissen is te weten;

 

Securisatie

In Nederland zijn de meeste (toonder-)effecten, in ieder geval alle courante effecten die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam, onderworpen aan de Wet giraal effectenverkeer ("Wge"). De depotbanken waarmee Van Amstberg Capital Management samenwerkt zijn aangesloten bij Euroclear Nederland, het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer.

Effecten die door Euroclear worden aangewezen maken deel uit van een zogenaamd verzameldepot. Zij vormen zo geen onderdeel van het vermogen van de bank en vallen hiermee buiten een eventueel  faillissement van de bank.

Voor de bewaargeving van Niet-Wge-effecten (veelal buitenlandse effecten) zijn door de depotbanken, waarmee Van Amstberg Capital Management samenwerkt, hoogwaardige externe partijen geselecteerd.

 

Depositogarantiestelsel

(Vroegere collectieve garantieregeling van De Nederlandsche Bank)

Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingetrokken. Daarmee is ook de Collectieve Garantieregeling van De Nederlandsche Bank komen te vervallen en is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Onderdeel hiervan is het depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Inhoudelijk is het nieuwe depositogarantiestelsel nauwelijks veranderd, behalve dat de maximale uitkering is verhoogd en dat er een beperkt eigen risico is ingevoerd.

Het nieuwe depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank (depotbank Theodoor Gilissen in dit geval) waarop het deposito-garantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan garandeert het depositogarantiestelsel een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit per persoon.

Particulieren en kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Voor een nadere uitleg van het deposito garantiestelsel  verwijzen wij naar de site van De Nederlandsche Bank, www.dnb.nl.

 

Beleggerscompensatiestelsel

(Vroegere beleggerscompensatieregeling)

Naast het depositogarantiestelsel voorziet de Wet op het financieel toezicht (Wft) middels het beleggerscompensatiestelsel in een vergoeding tot een maximum van EUR 20.000 per persoon. Op dit punt is er met de invoering van de Wft niets veranderd.

De beheer- of adviesovereenkomst die u met Van Amstberg Capital Management B.V. heeft afgesloten, valt onder het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel is van toepassing op in Nederland gevestigde vergunninghouders die bij de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") zijn geregistreerd. De uitvoering van het beleggerscompensatiestelsel berust bij De Nederlandsche Bank.

Op grond van deze regeling hebben particuliere cliënten van financiële ondernemingen recht op een maximaal bedrag van EUR 20.000 per cliënt, indien de vergunninghoudende instelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en/of gelden waar de cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surseance van betaling van de financiële onderneming.
Van Amstberg Capital Management houdt overigens geen effecten en/of gelden onder zich van haar cliënten. Dit is haar uitdrukkelijk verboden uit hoofde van de hierboven genoemde vergunningen, welke Van Amstberg Capital Management heeft inzake vermogensbeheer en vermogensadvies. Het beleggerscompensatie-stelsel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen.

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel zijn in de Wft geregeld in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 van die wet en nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Stb.2006, 507). De geldende teksten van de Wft en van dit Besluit zijn te raadplegen via www.wetten.nl.

 

KiFiD Klachten Instituut Financiële Dienstverlening

KiFiD is vanaf 1 april 2007 operationeel en heeft een erkenning van het Ministerie van Financiën. KiFiD (voorheen DSI klachteninstituut) behandelt klachten van consumenten ofwel niet professionele partijen, over een financieel product of een financiële dienst jegens een bij KiFiD aangesloten financiële onderneming. Van Amstberg Capital Management B.V. is aangesloten bij de KiFiD (conform artikel 4:17 Wet op het financieel toezicht). Meer informatie over KiFiD treft u aan op de website www.kifid.nl.

 
Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan